top of page

RESOURCES

Download our Cricket Changemakers resources to help you deliver cricket programmes that transform harmful gender norms.

हाम्रा "Cricket Changemakers" स्रोतहरू डाउनलोड गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई हानिकारक लिङ्ग मापदण्डहरू परिवर्तन गर्ने क्रिकेट कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।

6Cs cover.png

6CS OF POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT

क्रिकेटमा सकारात्मक
युवा विकासका "6Cs"


नेपाली संस्करण

Ishq Playbook (NE) v2 Cover.jpg

ISHQ AND THE CRICKET CHANGEMAKERS PLAYBOOK

इश्क र "Cricket Changemakers" पाठ्यक्रम

नेपाली संस्करण

Playbook Printables.png

ISHQ PLAYBOOK PRINTABLES (WORKSHEETS)

इश्क पाठ्यक्रम कार्यपत्रहरू

नेपाली संस्करण

Laminate Printables.png

ISHQ PLAYBOOK PRINTABLES (CARDS)

इश्क पाठ्यक्रम सूचना कार्डहरू

नेपाली संस्करण

6Cs cover (ENG).png

6CS OF POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT

English Version

Ishq Playbook (NE) v2 Cover.jpg

ISHQ AND THE CRICKET CHANGEMAKERS PLAYBOOK

English Version

Playbook Printables.png

ISHQ PLAYBOOK PRINTABLES (WORKSHEETS)

English Version

Laminate Printables ENG.png

ISH PLAYBOOK PRINTABLES (CARDS)

English Version

Facilitator Notes.png

CRICKET CHANGEMAKER WORKSHOP FACILITATION GUIDE

English Version

Games for Research.png

PARTICIPATORY CRICKET GAMES FOR RESEARCH HANDBOOK

English Version

Resources: Other Projects
bottom of page